يكشنبه 3 آذر 1398 جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند که در اسفندماه سال جاری جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثاربرگــزار می گردد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطــلاع بیشتر و ثبت نام به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی