امكان بازگشت به تحصيل دانشجويان بدهكار (ورودي 96 و قبل از آن) فراهم شد
در راستاي امكان ادامه تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ورودي سال 96 و قبل از آن كه براي ادامه تحصيل و ثبت نام مراجعه نكرده اند، مقرر گرديد امكان ثبت نام و ادامه تحصيل اين دانشجويان با شرايط ذيل فراهم شود:
1- دانشجويان عدم مراجعه براي ادامه تحصيل مي بايست درخواست خود را به آموزش مركز/ واحد ارائه دهند.
2- براي ترم هاي عدم مراجعه، مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهريه براي اين دانشجويان منظور مي شود.
3- مدت اجراي اين بخشنامه از نيمسال اول 99-98 تا پايان 15/11/98 مي باشد.
4- بعد از تاريخ 15/11/98 امكان استفاده از بخشنامه وجود ندارد.
5- اين مصوبه شامل دانشجويان دوره دكتري تخصصي نمي شود.
 
امتیاز دهی