امكان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان تا تاريخ 25 مهرماه تمديد شد
انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان تا تاريخ 25 مهرماه تمديد شد
.امكان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان تا تاريخ 25 مهرماه تمديد شد.
 
امتیاز دهی