برنامه کلاسی ترم تابستان سال تحصیلی 98-97  

نام درس

نام استاد

تاریخ و ساعت کلاس

تاریخ و ساعت کلاس

تاریخ و ساعت کلاس

اندیشه اسلامی 1

سمیه کشاورز

شنبه 12/05/98 ساعت  8 تا 12

دوشنبه 14/05/98 ساعت 8 تا 12

چهارشنبه 16/05/98 ساعت 8 تا 12                  میانترم ساعت 10

اندیشه اسلامی 2

سمیه کشاورز

شنبه 12/05/98 ساعت 13 تا 17

دوشنبه 14/05/98      ساعت 13 تا 17

چهارشنبه 16/05/98

ساعت 13 تا 17      میانترم ساعت 13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و

ایران

سید روح اله نعمت الهی

یکشنبه 13/05/98 ساعت 8 تا 17

سه شنبه 15/05/98 ساعت 13 تا 17   میانترم ساعت 13

دانش خانواده و جمعیت

عیسی زارع درنیانی

یکشنبه 13/05/98 ساعت 8 تا 12

سه شنبه 15/05/98  ساعت 8 تا 12

یکشنبه 20/05/98    ساعت 8 تا 12                   میانترم ساعت 10

انقلاب اسلامی ایران 

عیسی زارع درنیانی

یکشنبه 13/05/98 ساعت 13 تا 17

سه شنبه 15/05/98  ساعت 13 تا 17

یکشنبه 20/05/98 ساعت 13 تا 17

میانترم ساعت 10

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

عیسی زارع درنیانی

شنبه 12/05/98      ساعت  8 تا 10

شنبه 19/05/98     ساعت 8 تا 10     میانترم  ساعت 10

آشنایی با قانون اساسی جمهوری

 اسلامی ایران

عیسی زارع درنیانی

شنبه 12/05/98    ساعت 10 تا 12

شنبه 19/05/98    ساعت 10 تا 12     میانترم ساعت 11  

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

عیسی زارع درنیانی

شنبه 12/05/98     ساعت 13 تا 15    

شنبه 19/05/98      ساعت 13 تا 15     میانترم ساعت 13 

آیین زندگی

عیسی زارع درنیانی

شنبه 12/05/98    ساعت 15 تا 17

شنبه 19/05/98      ساعت 15 تا 17     میانترم ساعت 15

تفسیر موضوعی قران کریم

عیسی زارع درنیانی

دوشنبه 14/05/98     ساعت 8 تا 12

چهارشنبه 16/05/98  ساعت 8 تا 12

سه شنبه 22/05/98    ساعت 8 تا 12           میانترم  ساعت 10

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

عیسی زارع درنیانی

دوشنبه 14/05/98   ساعت 13 تا 17

چهارشنبه 16/05/98  ساعت 13 تا 17

سه شنبه 22/05/98    ساعت 13 تا 17          میانترم ساعت 13

برنامه کلاسی دروس عمومی معارف نیمسال تابستان 97-98 ومیانترم

کلیه دروس نیمه اول کتاب می باشد.

 
امتیاز دهی