فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور


      جمهوری اسلامی  ایران                                                                                                                                                                                                   شماره :   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 

وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری                                                                                                                                                                                         تاریخ :  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

دانشگاه پیام نور

 

استان فارس مرکز  خرامه

 

فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور

 

نام :                         نام خانوادگی :                       نام پدر :                     شماره شناسنامه:                         رشته:

شماره دانشجویی :                                     تاریخ فراغت از تحصیل :                                     شماره تماس ضروری :

1-       بدین وسیله گواهی می شود ، نامبرده هیچگونه بدهی به کتابخانه ندارد .

 

تاریخ:                                 مهرو امضاء مسئول:

2-              بدین وسیله گواهی می شود نامبرده کلیه وسایل آزمایشگاه و کارگاهی را تحویل داده است  .

 

تاریخ:                                  مهرو امضاء مسئول :

 

3- بدین وسیله گواهی می شود ، نامبرده کلیه وسایل تربیت بدنی را تحویل داده است .

 

تاریخ:                                           مهرو امضاء مسئول :

4                  - نامبرده از نظر وام و کمک هزینه تحصیلی هیچگونه بدهی به صندوق رفاه دانشجویان ، اداره امور مالی و دیگر سازمانها ندارد.

 

تاریخ:                                  مهر و امضاء مسئول:

 5 -  یک فقره فیش به مبلغ 600000 ریال  بابت دریافت دانشنامه و  گواهینامه موقت و تمبر دریافت گردید.

 

تاریخ:                                  مهر و امضاء مسئول:

 

6         - از نظر شهریه تحصیلی هیچگونه بدهی به دانشگاه ندارد.

 

 

تاریخ:                                  مهرو امضاء مسئول :

7- بدین وسیله گواهی می شود نامبرده هیچگونه بدهی به دانشگاه پیام نور مرکز خرامه ندارد و در صورت بهره مندی از آموزش رایگان در خصوص شهریه ، طبق تأمین و سایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین نامه اجرایی آن پرداخت گردد .

 

تاریخ:                                  مهرو امضاء مسئول

8-        الف ) دانشجو سابقه انضباطی ندارد .

              ب )  دانشجو سابقه انضباطی دارد و حکم کمیته انضباطی در خصوص نامبرده اجرا گردیده است .

                                                                                             تاریخ:                                  مهرو امضاء مسئول :

 

 

9- بدین وسیله گواهی می شود خانم/ آقای                             با دانشگاه پیام نور مرکز خرامه تسویه حساب نموده است و هیچگونه بدهی ندارد.

 

تاریخ:                                  مهر و امضاء مسئول آموزش :                                      تاریخ:                                  مهر و امضاء مسئول مرکز :

 

 

 

 
امتیاز دهی