فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی -پژوهشی

    جمهوری اسلامی  ایران                                                                                                                                                                                                                          شماره : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 

وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری                                                                                                                                                                               تاریخ :  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

دانشگاه پیام نور

مرکز خرامه

 

(فرم تسویه حساب، تحویل نسخ ولوح فشرده پایان نامه ارشد شیوه آموزشی -پژوهشی/ رساله دکتری)

 

نام .........................  نام خانوادگی ...............................              نام پدر........................              شماره شناسنامه: ........................

شماره دانشجویی .................................. رشته…………………….....تاریخ­دفاع..................................شماره تماس ضروری...............................

1-یک نسخه از لوح فشرده (CD)  با فرمت  pdf  جهت ارسال به کتابخانه سازمان مرکزی(کتابخانه دیجیتال) تحویل گردید.

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول:

2- یک نسخه ا ز پایان نامه به همراه لوح فشرده  (CD) با فرمت  pdf  به  کتابخانه مرکز مجری  تحویل گردید و بدهی به کتابخانه این مرکز ندارد.

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول :

3- یک نسخه ازپایان نامه به همراه لوح فشرده (CD) با فرمت word     و  pdf به استاد راهنما تحویل گردید.

        امضاء استاد راهنما اول :                               امضاء استاد راهنما دوم :                         تاریخ :

4- یک نسخه ازپایان نامه به  همراه لوح فشرده (CD) با فرمت  word و pdf به  استاد مشاور تحویل گردید.

           امضاء استاد مشاوراول :                              امضاء استاد مشاور دوم  : 

  تاریخ :

5- یک نسخه ازپایان نامه به  همراه لوح فشرده (CD) با فرمت  pdf جهت ارسال  به کتابخانه ملی  تحویل گردید.

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول :

 

6- کلیه وسایل تربیت بدنی تحویل گردید.

 

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول :

7- کلیه وسایل آزمایشگاه و کارگاهی( برای رشته های دارای دروس کارگاهی و آزمایشگاهی) تحویل گردید.

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول :

 

8- بابت شهریه تحصیلی هیچگونه بدهی به دانشگاه ندارد.

 

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول مالی :

9- تاییدیه پژوهشگاه علوم فناوری و اطلاعات ایران و بار گذاری پایان نامه ارشد/رساله در سامانه پیشینه پژوهش *تحویل گردید.

    تاریخ :                                            مهر و امضاء مسئول :

10- تاییدیه بار گذاری پایان نامه ارشد/رساله در سامانه سیستم جامع گلستان تحویل گردید.

  تاریخ :                                 مهرو امضاء مسئول :

11-  یک فقره فیش به مبلغ 600000 ریال  بابت صدورگواهینامه موقت و دانشنامه پایان تحصیلات  و ابطال تمبر تحویل گردید.

تاریخ :                                  مهر و امضاء مسئول:

 

12- سابقه انضباطی  : ندارد     *    

                                    دارد  * حکم کمیته انضباطی اجرا شده است.

 

تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول :

13-  بابت وام  کمک هزینه تحصیلی هیچگونه بدهی به صندوق رفاه دانشجویان واداره امور مالی و ... ندارد.

 

  تاریخ :                                  مهرو امضاء مسئول اموردانشجویی:

14- خانم/ آقای ..........................................................با مرکز/ واحد تسویه حساب نموده است و هیچ گونه بدهی به دانشگاه  ندارد.

 

تاریخ :                          مهر و امضاء رئیس / مسئول آموزش مرکز :

 

 
امتیاز دهی